Regulamin świadczenia usług

Pobierz Regulamin świadczenia usług przez eCORRECTOR w formacie PDF (ważny od 01.04.2018)
 1. ECORRECTOR – oznacza w niniejszym regulaminie markę własną Ecorrector Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Suite 8, Newton Hall, Town Street, Newton, Cambridge CB22 7ZE, NIP 51513 12657.
 2. KLIENT – firma, instytucja lub osoba prywatna będący odbiorcami usług eCORRECTOR.
 3. OSOBA KONTAKTOWA  – osoba reprezentująca Klienta i odpowiedzialna za kontakty z eCORRECTOR w tym za dokonywanie Zamówień.
 4. TEKST ŹRÓDŁOWY  – tekst w dowolnej formie oddawany do eCORRECTOR w celu wyceny, tłumaczenia lub korekty.
 5. TEKST DOCELOWY  – tekst przetłumaczony lub poddany korekcie przez eCORRECTOR.
 6. WYCENA – wiążący koszt tłumaczenia lub korekty tekstu dostarczonego przez klienta lub koszt innej usługi świadczonej przez eCORRECTOR, eCORRECTOR dokonuje Wyceny bezpłatnie.
 7. TŁUMACZ – osoba fizyczna lub firma pracująca dla lub współpracująca z eCORRECTOR w zakresie tłumaczenia, korekty i innych usług świadczonych przez eCORRECTOR.
 8. NATIVE SPEAKER – rodzimy użytkownik języka tekstu docelowego współpracujący z eCORRECTOR w zakresie tłumaczenia, korekty oraz innych usług świadczonych przez eCORRECTOR.
 9. STRONA ROZLICZENIOWA – 250 słów.
  Liczba słów obliczana jest na podstawie wskazania w edytorze. W przypadku złożonego formatowania tekstu jak na przykład duża ilość tekstu zagnieżdżonego, pól tekstowych lub tabel, gdzie wymienione wyżej narzędzia mogą nie podawać faktycznej liczby słów, eCORRECTOR korzysta z wyspecjalizowanych do tego celu innych narzędzi, z którymi może na życzenie zapoznać Klienta.
 10. CENA ZA STRONĘ  – cena za stronę tłumaczenia lub korekty rozumiana jest jako cena za 250 słów, liczonymi w tekście oddawanym przez Klienta.
  – w przypadku tłumaczeń zwykłych dostarczanych w formie elektronicznej (e-mailem), jeżeli nie uzgodniono inaczej, Klient nie otrzymuje wydruku.
  – tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) zawsze oddawane są w formie elektronicznej oraz w formie wydruku.
 11. TŁUMACZENIE ZWYKŁE  lub TŁUMACZENIE NIEUWIERZYTELNIONE  – tłumaczenie, które nie jest potwierdzane pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.
 12. TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE lub TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE – dotyczy zwykle dokumentów koniecznych do przedstawienia w urzędach, bankach lub instytucjach. Każde takie tłumaczenie jest tłumaczone i poświadczane za zgodność z przedstawionym do tłumaczenia dokumentem (oryginałem, kopią, skanem) przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 13. KOREKTA STANDARDOWA – korekta tekstu wykonywana przez native speakera danego języka. Jej celem jest wykrycie błędów dotyczących pisowni, gramatyki lub składni oraz poprawa ogólnej przejrzystości tekstu dla docelowego odbiorcy.
 14. KOREKTA SPECJALISTYCZNA – korekta tekstu naukowego lub technicznego wykonana przez native speakera danego języka (zazwyczaj angielskiego) posiadającego tytuł doktora (bądź inny podobny tytuł naukowy) w dziedzinie pokrewnej tematyce tekstu. Usługa ta skierowana jest głównie do autorów tekstów, którzy chcą skierować swoje prace do recenzji przed publikacją w międzynarodowych czasopismach naukowych.
 15. ZAMÓWIENIE – wiążące zlecenie realizacji tłumaczenia lub korekty tekstu dokonane przez Klienta lub Osobę kontaktową.
 16. TERMIN REALIZACJI – za termin realizacji uważa się dzień oraz godzinę, o której wykonane zlecenie zostaje wysłane do Klienta. Termin jest każdorazowo ustalany z klientem i potwierdzany e-mailem.
 17. TRYB  (tempo realizacji usługi)
  a) TRYB ZWYKŁY
  Orientacyjna liczba stron przypadająca na 12 h: do 8 (w zależności od tematyki i stopnia złożoności tekstu).
  b) TRYB EKSPRESOWY
  Orientacyjna liczba stron przypadająca na 12 h: 3-8. Realizacja w trybie ekspresowym odbywa się za dopłatą 30%.Czas realizacji konkretnego zlecenia zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od dostępności Tłumaczy lub Native Speakerów.
  W ramach każdego z trybów dopuszczalne są indywidualne ustalenia dotyczące terminu odbioru/wysłania wykonanego zlecenia.
 18. NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA  – najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony liczonej jako 250 słów.
 1. Podstawowym przedmiotem działalności eCORRECTOR jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i uwierzytelnionych) oraz korekty językowej.
 2. Tłumaczenia i korekty zamówione przez Klienta w eCORRECTOR wykonywane są przez w pełni wykwalifikowanych Tłumaczy oraz Native Speakerów, którzy przy realizacji zleceń mają obowiązek dochować wszelkich zasad staranności i stosować się do ogólnie przyjętych zasad sztuki przekładu i korekty. Usługi świadczone przez eCORRECTOR wykonywane są zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Oferty znajdujące się na stronie internetowej eCORRECTOR nie stanowią oferty.
 1. Każdorazowo przed przyjęciem Zamówienia eCORRECTOR podaje wiążący koszt tłumaczenia lub korekty oraz przewidywany termin realizacji. Wiążący koszt podawany jest po przesłanie tekstu przez Klienta na adres e-mailowy eCORRECTOR. W zależności od ilości i rodzaju materiału, koszt może zostać podany w ciągu godziny lub w terminie uzgodnionym/przekazanym Klientowi.
 2. Liczby w tekście. W przypadku występowania w tekście dużej ilości liczb (np. dane finansowe) eCORRECTOR nie bierze ich pod uwagę w Wycenie.
 3. Bibliografia i źródła. Jeżeli w tekście występuje lista pozycji bibliograficznych lub źródeł, eCORRECTOR nie bierze ich pod uwagę w Wycenie.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSOBY PRYWATNE))
  Klienci indywidualni po przesłaniu tekstu do wyceny i uzyskaniu informacji na temat kosztu tłumaczenia lub korekty dokonują przedpłaty na wskazany rachunek bankowy w wysokości 100% wartości zlecenia na podstawie otrzymanej faktury proforma. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne ze zleceniem Zamówienia.
  Po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia dokonania płatności, eCORRECTOR przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ FIRMY I INSTYTUCJE
  Firmy i instytucje po przesłaniu tekstu do wyceny i uzyskaniu informacji na temat kosztu tłumaczenia lub korekty wysyłają do eCORRECTOR drogą mailową informację o przyjęciu warunków przedstawionych w ofercie.
  Po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu oferty, eCORRECTOR przesyła Osobie kontaktowej reprezentującej firmę lub instytucję potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.a) Zobowiązania Klienta wynikające ze złożonego Zamówienia, Potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia oznacza, że Klient:
  – akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu świadczenia usług
  – akceptuje wskazany w Wycenie koszt usługi (lub koszt jednej strony rozliczeniowej), w tym wielkość dopłaty w przypadku trybu ekspresowego
  – akceptuje wskazany w Wycenie Termin realizacji usługi
  Rezygnacja Klienta z usługi w trakcie realizacji Zamówienia:
  – Klient w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z realizacji Zamówienia, pod warunkiem uregulowania należności za wykonaną już część Zamówienia. Nie ma możliwości rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zostało ono już wykonane. Dotyczy to również sytuacji, gdy usługa została wykonana wcześniej.
 1. PRZEDPŁATA
  a) klienci indywidualni
  Wszyscy klienci indywidualni proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia.
  b) firmy
  eCORRECTOR zastrzega sobie prawo do poproszenia o wniesienie przedpłaty firmy, które zlecają po raz pierwszy lub które w przeszłości nie regulowały swoich zobowiązań w terminie. Wysokość takiej przedpłaty ustalana jest indywidualnie.
 2. TERMINY PŁATNOŚCI
  a) klienci indywidualni: 3 dni
  b) firmy i instytucje: od 7 do 14 dni lub według indywidualnych ustaleń.

eCORRECTOR dba o zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług i dokłada wszelkich starań, by zachować poprawność wykonywanych tłumaczeń i korekt. Pomimo kroków podejmowanych w celu ich uniknięcia, w opracowywanych materiałach mogą wystąpić błędy.

 1. eCORRECTOR nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, opuszczenia i niejednoznaczności, które mogą wystąpić w wykonywanych tłumaczeniach i korektach.
 2. W przypadku odkrycia wady jakości tekstu należy zgłosić ją w ciągu 60 dni od otrzymania gotowego zlecenia.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji zrealizowanej usługi z tytułu wady jakości lub niezgodności z wymaganiami, eCORRECTOR zobowiązuje się, stosownie do tych warunków, wykonać usługę ponownie i nieodpłatnie bądź też, wedle własnego uznania, zwrócić Klientowi koszt usługi (lub jego część). eCORRECTOR zrzeka się jednak jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Klienta.
 4. W przypadku odpowiedzialności powstałej na skutek szkód pośrednich, bezpośrednich, szczególnych lub wtórnych, odpowiedzialność ponoszona przez eCORRECTOR ogranicza się tylko i wyłącznie do wartości zrealizowanej usługi.

W przypadku zleceń wykonywanych w trybie pilnym i ekspresowym eCORRECTOR zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej Tłumaczy lub Native Speakerów, co może wiązać się z rozbieżnością w terminologii. Klient jest zawsze uprzedzany o zastosowaniu takiego rozwiązania.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma eCORRECTOR Limited z siedzibą w Suite 8, Newton Hall, Town Street, Newton, Cambridge CB22 7ZE, Wielka Brytania. Numer identyfikacji podatkowej 51513 12657. Dane kontaktowe: info@ecorrector.com
2. W firmie eCORRECTOR Limited powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dorotahunt@gmail.com
3. Firma eCORRECTOR Limited przetwarza dane osobowe w celach:
– świadczenia usług poprzez stronę internetową ecorrector.com oraz udostępnienia internetowego systemu zamawiania oferowanych produktów w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej ecorrector.com. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
– sprzedaży produktów oferowanych przez firmę eCORRECTOR Limited – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy eCORRECTOR Limited – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy eCORRECTOR Limited ? (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną ? wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą eCORRECTOR Limited.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy eCORRECTOR Limited w celu obsługi sklepu internetowego ?eorrector.com? wraz z podmiotami świadczącymi usługi związane z bieżącą działalnością i płatnościami firmy eCORRECTOR Limited,
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– podmioty świadczące usługi płatności on-line, reklamowe i marketingowe ? na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do firmy eCORRECTOR Limited z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 1. eCORRECTOR może podjąć się realizacji Zamówienia na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Takie warunki są ustalane indywidualnie między Biurem a Klientem.
 2. eCORRECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej eCORRECTOR z zaznaczeniem daty od której obowiązuje.
 3. Niniejszy regulamin oraz wszelkie umowy zawarte między firmą eCORRECTOR a Klientem są regulowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii, oraz podlegają jurysdykcji sądów brytyjskich.

Pobierz Regulamin świadczenia usług przez eCORRECTOR w formacie PDF (ważny od 01.04.2018)

Pobierz PDF