Jak pisać artykuły by zostały opublikowane w prestiżowym periodyku zagranicznym?

Publikacja wyników prac w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych znajdujących się na liście filadelfijskiej jest dążeniem większości naukowców.  Zadanie to jednak wymaga wytrwałości i przestrzegania wielu ważnych zasad:
Najważniejszą kwestią jest przestrzeganie wytycznych, jakimi kieruje się dane wydawnictwo. Są one publikowane w internetowych witrynach czasopism w zakładkach “Dla autorów”.

Dobrą taktyką jest także zapoznanie się z ostatnio publikowanymi przez czasopismo artykułami i porównanie ich formy z własną pracą.

Zachowanie formy, poprawnego podziału na podrozdziały czy zgodności formalnej z obecnie obowiązującymi przepisami wydają się być oczywistymi elementami doskonałej publikacji.

Nawet jeśli artykuł będzie miał idealnie zachowane proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami wciąż może zostać odrzucony przez redakcję wybranego periodyka zagranicznego. Poniżej przestawimy sposoby jak się ustrzec najczęściej spotykanych błędów, które bywają przyczyną braku akceptacji dla publikacji:

Błędy merytoryczne, które dotyczą niezgodności treści z aktualnymi doniesieniami naukowymi.

Proponowane rozwiązanie*** Aby wyeliminować tą grupę błędów należy zapoznać się z najnowszą, obszerniejszą literaturą, dobraną zgodnie z przedmiotem i celem pracy.

Błędy formalne, które oznaczają niezgodność treści z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także z zakresem lub formą opisywanego zjawiska czy procesu.

Proponowane rozwiązanie*** Aby uniknąć błędów formalnych należy sprawdzić wszystkie informacje i za pomocą przypisów udokumentować ich pochodzenie.

Błędy językowe wynikające z braku precyzji w posługiwaniu się słowem pisanym. Często spotykanym błędem jest niewłaściwy styl, niejasne wypowiedzi, zawiłe zdania. Problemy te często wynikają z braku wystarczającej biegłości posługiwania się językiem angielskim.

Proponowane rozwiązanie*** Aby uniknąć błędów językowych zalecana jest korekta redakcyjna tekstu przeprowadzona przez wykwalifikowanego native speakera z doświadczeniem w publikacjach z pokrewnej dziedziny.

Błędy edycyjne związane z brakiem systematyki w posługiwaniu się narzędziem edycji tekstu.

Proponowane rozwiązanie*** Aby uniknąć błędów edycyjnych warto opracować wzór edycji tekstu tak by tekst pracy był jednolity pod względem zastosowanych czcionek, ich rozmiarów, akapitów, interlinii i numeracji.

 

Mamy nadzieję, że wymienione wyżej porady pomogą w przygotowaniu prac do publikacji, których życzymy jak najwięcej!